Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
OKREŚLENIE ZAKRESU WSPÓŁPRACY

Do każdego miejsca podchodzimy indywidualnie.
Na podstawie spotkań, celów strategicznych i analizy dotychczasowych
działań proponujemy optymalny zakres prac, w tym także rekomendujemy
niezbędne badania.

A
Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
BADANIE WIZERUNKU

„Nie jesteśmy tacy, jacy w lustrze się widzimy”.
Dążymy do obiektywizacji oceny miejsca poprzez identyfikację
jego wizerunku u różnych grup interesariuszy. Staramy się określić
jednoznaczną hierarchię jego cech.

B
Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wsłuchujemy się w głosy tych, którzy chcą nam
coś powiedzieć, zwłaszcza działaczy organizacji pozarządowych,
miejscowych liderów, a więc osób, które ze swoim doświadczeniem
zawodowym i społecznym są prawdziwą skarbnicą wiedzy i pomysłów.

C
Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
ANALIZA ISTNIEJĄCYCH KOMUNIKATÓW

Tworząc nowe koncepcje, staramy się wykorzystać wartość dotychczasowych
działań promocyjnych miejsca. Inwentaryzujemy tradycyjne kanały
komunikacji i odczytujemy potrzeby informacyjne interesariuszy.

D
Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
AKCEPTACJA ZAŁOŻEŃ

Ustalamy, gdzie jesteśmy, i wspólnie to akceptujemy. Warunkiem efektywnego
budowania marki miejsca jest przyjęcie do wiadomości jej obecnej sytuacji, wizerunku,
słabych i mocnych stron. Wskazujemy tu problemy, które chcemy rozwiązać
na kolejnych etapach prac.

E
Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
TWORZENIE KONCEPCJI WYRÓŻNIAJĄCYCH

Jak się wyróżnić? Co zaakcentować? Poszukujemy kierunków budowania marki,
które mogą zyskać poparcie społeczne i efektywniej wykorzystać potencjał miejsca.
Na tym etapie koncepcje definiują główne wartości miejsca, które należy
komunikować poprzez markę.

F
Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Powstałe koncepcje przedstawiamy grupie roboczej,
w skład której powinni wchodzić także przedstawiciele mieszkańców.
Analizujemy uwarunkowania przyjęcia każdej z opracowanych koncepcji,
wskazujemy na grupy użytkowników, o których należy zabiegać.

G
Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
AKCEPTACJA KONCEPCJI

Wybór kierunków budowania marki pozwala na dalsze prace kreatywne i strategiczne.
Przed ostatecznym wyborem przedstawiamy zalety i wady każdej koncepcji,
posiłkując się analizą porównawczą i benchmarkingową.

H
Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
KONCEPCJE STRATEGICZNE I WIZUALNE

Określenie podstawowych wartości wymiennych miejsca,
które chcemy komunikować, narzuca nam również sposoby dotarcia do założonych
grup docelowych, jak i konstrukcję komunikatów mających z założenia przekazać
ściśle określone cechy miejsca.

I
Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
BADANIA BRANDINGOWE

Założenia strategiczne oraz hierarchia cech miejsca
jest podstawowym kryterium oceny zbudowanych komunikatów
leksykalnych (slogan marki) i wizualnych (logo). Przeprowadzenie badań jakościowych
i ilościowych w praktyce daje nam gwarancję skuteczności wybranych projektów.

J
Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Najciekawszy pod względem wizualnym etap prac i tradycyjnie wywołujący
największe emocje wśród mieszkańców i mediów. Aby nie wpaść w pułapkę
wartościowania projektów na zasadzie „ładne – brzydkie”, przedstawiamy pełen
proces prac uwzględniający założenia i wyniki badań poszczególnych projektów.

K
Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
WYBÓR KONCEPCJI

Zakładając, że każda z prezentowanych koncepcji spełnia kryterium poprawności,
znaczenie tego etapu jest raczej symboliczne. Z drugiej strony pozwala na zaprezentowanie
mieszkańcom i mediom nie tylko wstępnej koncepcji, ale już gotowego komunikatu wizualnego.

L
Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI

Do prawidłowego wdrożenia strategii niezbędne jest przygotowanie
uszczegółowionych rozwiązań zakładających zróżnicowanie oferty i grup docelowych,
jak i scenariusza wdrożenia koncepcji. Wyznaczone zostają zadania i cele do realizacji
w perspektywie średnio- i długoterminowej.

M
Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Wybór logo narzuca szczegółowe rozwiązania Systemu Identyfikacji Wizualnej.
Przed przystąpieniem do prac analizujemy niezbędne kanały komunikacji wizualnej
wykorzystywane przez JST. Przeprowadzamy szczegółowe próby odtworzenia
logo w różnych technikach druku.

N
Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
PUBLIKACJA CAŁOŚCIOWEJ STRATEGII

Po zakończeniu prac strategicznych i budowie Systemu Identyfikacji Wizualnej
przekazujemy gotowy dokument umożliwiający samodzielne zarządzanie marką.
Dokument zawiera definicję marki, założone profile użytkowników i plan budowania
pożądanego wizerunku miejsca.

O
Proces realizacji pełnego cyklu budowania strategii marki JST
SZKOLENIE I WDROŻENIE

Pakiet wdrożeniowy oferuje też moduł szkoleń dla osób odpowiedzialnych
za zarządzanie marką. Doświadczenie uczy nas, że niezbędne jest zaangażowanie
przedstawicieli wszystkich wydziałów, gdyż wizerunek marki buduje się nie tylko
za pomocą działań marketingowych, ale przede wszystkim aktywności całego urzędu.

P